เมื่อเวลา 09.00น. วันที่ 19 เมษายน 2560 ที่โรงแรมวีวัน จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดสัมนาทางวิชาการในหัวข้อ “การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560” นำโดยนาย มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลผังเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการวางผังเมืองทุกระดับ โดยเฉพาะการวางและจัดทำผังเมืองรวม ที่มีผลบังคับใช้เป็นกฏกระทรวงผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งต้องดำเนินงานก่อนที่ผังเมืองรวมจะหมดอายุการใช้บังคับ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. ให้ทราบว่าผังที่ได้วางไว้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ 2. ตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดผังเมืองรวมในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคมและขนส่ง 3. ให้ทราบถึงประโยชน์และผลกระทยของผังเมืองรวมที่มีต่อท้องถิ่น รวมถึงนโยบายการพัฒนาโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกิดขึ้นในผังเมืองรวม ตลอดจนความสัมฤทธิพลของผัง จากความคิดเห็นของท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน 4. เพื่อประกอบการพิจาณาการปรับปรุงผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของพื้นที่

18052021_10202986961912069_707120329_o

แม้ว่ากฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 134 ตอนที่ 9 ก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากผังเมืองรวมเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547 และมีการทบทวนใหม่ในปี 2554 ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทางกฏหมายเพื่อออกเป็นกฏกระทรวงดังหล่าว ซึ่งใช้ระยะเวลากว่า 5 ปีก่อนประกาศใช้ อาจมีบางเรื่องบางประเด็นที่ควรจะมีการพิจารณาในสาระสำคัญของผังเมืองรวมจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม กอปรกับกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมาฉบับใหม่ไว้ล่วงหน้าแล้วจึงต้องมีการทบทวนประเมินผลให้เห็นถึงข้อมูล ท้อเท็จจริง ความเหมาะสมว่าสมควรใช้ผังเมืองรวมฉบับนี้ต่อไป หรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงฉบับใหม่ โดยมีสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา กรมโยธาธิการและผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมในครั้งนี้

18042888_10202986857269453_1903350292_o

ซึ่งการประชุม “การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560” ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งในหลายๆ ส่วนของกระบวนการและวิธีการประเมินผลผังเมืองรวม แต่เป็นส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจ สอบถาม สะท้อนปัญหา/อุปสรรค แสดงความต้องการ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และผู้ประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏกระทรวง

โดยคาดหวังว่าการประชุมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกระบวนวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และผู้ประกอบการในการสะท้อนปัญหา/อุปสรรค แสดงความต้องการจากการนำผังเมืองรวมจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมาให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และประชากร รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิชาการและกฏหมายผังเมือง ตลอดจนการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตามสภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และโครงการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต

 


Comments are closed.

Check Also

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ

Korat Cashless Society กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ … …