เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา นายสมศักดิ์ จักรสาน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ชุดที่ 61 พร้อมด้วยนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสิน ร่วมทำพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู แบบเอื้ออาทร (Korat Model) โดยมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการ 10,000 คน วงเงินสนับสนุนประมาณ 9,000 ล้านบาท เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ที่มีกับธนาคารออมสิน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและสามารถดำรงชีพอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงิน โดยธนาคารออมสินได้อนุมัติเงินทุนดำเนินการเบื้องต้น 2,360 ล้านบาท

นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์ครูฯมีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 36,392 ล้านบาท เงินรับฝาก 5,318 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 1,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 18 ล้านบาท ได้บริหารจัดการและดูแลเพื่อนสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 27,212 คน ซึ่งมีการทำธุรกรรมปล่อยกู้ ซื้อหุ้นเรือนหุ้น และรับเงินฝากที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป เบื้องต้นสหกรณ์ฯได้อนุมัติเงินช่วยเหลือตามมูลค่าหนี้จำนวน 50 ราย หากเข้าร่วมโครงการฯ สมาชิกฯจะลดภาระดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 4.95 บาท

นายทอง วิริยะจารุ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา กล่าวว่า ล่าสุด สถาบันการเงินเจ้าหนี้มีมาตรการเข้มได้ยื่นฟ้องลูกหนี้ พบนับสิบรายถูกฟ้องล้มละลายและอีกหลายร้อยคนกำลังเข้าสู่สภาวะวิกฤต หากศาลพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลายต้องพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ ทำให้เดือดร้อนทั้งครอบครัวและสมาชิกค้ำประกัน จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก

 


แหล่งข้อมูล : มติชนออนไลน์


Comments are closed.

Check Also

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการ

Korat Cashless Society กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ … …